Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Toepasselijke bepalingen

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen METDOMOTICA, hierna te noemen: “Gebruiker,” en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

3.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.   Het Nederlands recht is van toepassing op de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarvoor deze algemene voorwaarden gelden. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing behalve voor zover deze algemene voorwaarden daarvan afwijken. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

5.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Definities

7.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-     consument: de Opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

-     werk: de tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen of overeen te komen werkzaamheden in de vorm van advies of begeleiding.

 

Offertes en aanbiedingen

8.   Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend als het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

9.   Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

10. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

11. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Verplichtingen van Gebruiker

13. Gebruiker is verplicht werk af te leveren dat beantwoordt aan de overeenkomst. Het werk beantwoordt niet aan de overeenkomst indien het niet de eigenschappen bezit die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

 

Verplichtingen van de Opdrachtgever

14. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.

15. De Opdrachtgever zorgt dat door hem zelf en door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Gebruiker daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, stelt de Opdrachtgever Gebruiker hiervan tijdig in kennis.

16. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Overeengekomen uitvoeringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Uitvoering

17. Gebruiker levert advies en begeleiding en is niet verantwoordelijk voor correcte uitvoering van het advies. De eindcontrole op en verantwoordelijkheid en aansprakelijk-heid voor de juiste werking van de geadviseerde installatie berust in alle gevallen bij de installateur/ derde partij die de installatie levert.

 

Onvoorziene omstandigheden

18. Wanneer zich bij de uitvoering onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever. Indien een onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist, zullen eventuele extra kosten die Gebruiker daarvoor moet maken door de Opdrachtgever worden vergoed.

19. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De oorspronkelijke prijs en termijn van uitvoering worden dienovereenkomstig aangepast.

 

Kostprijsverhogingen

20. Indien vóór de oplevering van het werk één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Gebruiker gerechtigd de extra kosten in rekening te brengen zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden mits de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

 

Oplevering

21. Het werk is opgeleverd wanneer Gebruiker aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid.

22. Indien voor de oplevering een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Opschorting en ontbinding

23. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

24. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren.

25. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

26. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

27. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de direct en indirect ontstane kosten.

 

Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

28. De Opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

29. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

30. De Opdrachtgever zal Gebruiker het offertebedrag vergoeden alsook andere door de beëindiging ontstane kosten, verminderd met nog niet door Gebruiker gemaakte kosten.

31. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen offertebedrag was vastgesteld, vergoedt de Opdrachtgever aan Gebruiker de door Gebruiker aan het werk bestede kosten, de door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst over het gehele werk.

 

Overmacht

32. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend.

33. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van Gebruiker aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

34. Gebruiker kan gedurende de periode dat zijn overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Gebruiker zijn verplichtingen reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Gebruiker gerechtigd om dit separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Betaling

35. Onverminderd het in artikel 37 bepaalde, zal de Opdrachtgever direct en contant bij de aflevering betalen.

36. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling na aflevering en/of in termijnen zal gebeuren. Betaling dient dan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn geschied. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

37. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

38. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

39. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. De Gebruiker kan in dat geval de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

40. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

41. Indien de Opdrachtgever geen consument is, kan Gebruiker de kosten van invordering forfaitair bepalen op 15% van het te vorderen bedrag en de vertragingsschade fixeren op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

42. Na het sluiten van de overeenkomst kan Gebruiker zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Gebruiker gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

43. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

44. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Gebruiker het recht de wettelijke rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

 

Klachten en verjaringstermijn

45. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Gebruiker te worden ingediend.

46. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

47. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Gebruiker, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

48. In geval van een tekortkoming van Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst, wijst de Opdrachtgever Gebruiker daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

49. Indien Gebruiker zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de Opdrachtgever hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten.

50. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Aansprakelijkheid

51. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

52. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt niet verstaan schade voortvloeiend uit onjuiste uitvoering van het advies of geen/onvoldoende controle op juiste werking van de geadviseerde installatie. De eindcontrole op en verantwoordelijkheid en aan-sprakelijkheid voor de juiste werking van de geadviseerde installatie berust in alle gevallen bij de installateur/ derde partij die de installatie levert.

53. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

54. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Gebruiker gelden niet indien de aansprakelijkheid te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

55. Het recht op vergoeding van schade van de Opdrachtgever vervalt indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan binnen 14 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na levering van het werk aan het licht treedt.

56. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Opdrachtgever komt, dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade te vergoeden.

57. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade door:

-  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-  onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

-  onjuistheden of onvolledigheden in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Vrijwaring

58. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Geschillenoplossing door de rechter

59. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Gebruiker, tenzij de Opdrachtgever daar binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk beroep van Gebruiker op deze mogelijkheid bezwaar tegen maakt. Gebruiker blijft bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.